?

A restless road, no turning back

When I open the door to a dark world, there's always an angel there.

Name:
Ki
about Ki
Ki, tên mọi người vẫn thường gọi. Bạn có thể gọi mình là bất cứ gì bạn thích =). Trước đây thì nơi này là để show graphics, nhưng bây giờ thì thành ổ than thở của mình =). Hmmm, nói rồi đấy, là ổ than thở đó nha =D.

profile layout; wp - ổ than thở 2, set private rùi <3; ổ than thở 3 nhưng cũng chả có gì ráo =">

mood Theme by kawaii_madoushi

Statistics